Skoči na vsebino

 

Prišel je čas!

- - - - -

 • Tema je zaklenjena. Tema je zaklenjena.
21 odgovorov v temi
BMW M PWR
BMW M PWR

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 1 452
 • Lokacija: Lucija
 • Avtomobil: BMW F30 - 318d

#1

Lep pozdrav vsem!

Mislim, da je prišel čas, ko je naše potrpljenje postalo nemogoče! Z (do)registracijo že obstoječega kluba ne bo nič, zato bomo naredili svoj klub!
Danes sem že uredil nekatere formalnosti pri Upravni Enoti, tako da imam sedaj vse podatke, kaj in kako je treba narediti!

Sedaj pa imam vprašanje, bolj finančne narave!
Ali se strinjate, da bi se za klub prispevala neka minimalna članarina, ki bi bila vsekakor namenjena izključno za delo kluba in vzdrževanje obstoječe i-netne strani!

Če koga zanima si lahko prebere tudi zakon, ki govori o društvihZakon o društvih (ZDru)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenjefizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenihinteresov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu s temzakonom.Društvo se ne sme ustanoviti oziroma ne sme opravljati pridobitnedejavnosti kot svoje izključne dejavnosti.
2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
3. člen
Društvo samostojno določi namen in cilje, dejavnost ter načindelovanja s svojim temeljnim aktom, v skladu s pravnim redomRepublike Slovenije.Društvu se lahko v skladu s posebnimi predpisi podeli statusdruštva, ki deluje v javnem interesu, če njegovo delovanjepresega interese njegovih članov.
4. člen
Iz imena društva mora biti razvidno, da gre za združevanje po temzakonu in dejavnost društva.Ime društva se mora razlikovati od imen drugih društev in ne smebiti zavajajoče ali žaljivo.Ime društva ne sme vsebovati besedne zveze Republika Slovenija.Če želi društvo kot sestavni del svojega imena uporabljati imeali del imena državnega organa ali institucije, gospodarskedružbe oziroma zgodovinske ali druge znamenite osebnosti, si morapredhodno pridobiti njihovo dovoljenje. Če je oseba umrla, je zauporabo njenega imena potrebna privolitev njenih zakonitihdedičev.Društvo mora v pravnem prometu uporabljati le svoje registriranoime.Društvo, ki meni, da se ime drugega društva ne razlikuje odnjegovega že registriranega imena, kar povzroča ali bi utegnilopovzročiti nejasnosti v pravnem prometu, ima pravico s pritožboizpodbijati odločbo o vpisu kasneje registriranega društva vregister društev. Rok za vložitev pritožbe je šest mesecev odvpisa društva v register društev.
5. člen
Vsakdo lahko postane član in deluje v društvu pod enakimi pogoji.Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. letastarosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, odmladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pamora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podatipisno soglasje.Posebne pravice in dolžnosti članov iz prejšnjega odstavka, urejatemeljni akt društva.
6. člen
Po določbah tega zakona lahko društva ustanavljajo tudi tujci,ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasnoprebivališče več kot eno leto.Tujec lahko postane član društva, če je tako določeno v temeljnemaktu.
7. člen
Delo društva je javno.Podatki, vpisani v register društev in evidence iz 13. in 14.člena tega zakona, so javni.V registru društev se obdelujejo naslednji osebni podatki:- osebno ime zastopnika društva (registrska knjiga),- osebno ime, rojstni datum, državljanstvo in naslov stalnegaprebivališča ustanoviteljev društva (zbirka listin).V evidencah iz 13. in 14. člena zakona se obdelujejo osebnipodatki o osebnem imenu zastopnika mednarodnega društva ali zvezemednarodnih društev v Republiki Sloveniji.

II. USTANOVITEV DRUŠTVA
8. člen
Društvo lahko ustanovijo 3 osebe, ki so dopolnile 18 let.Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitviin temeljni akt društva.
9. člen
Temeljni akt društva mora določati: ime in sedež društva; namenin naloge društva; način včlanjevanja in prenehanje članstva;način upravljanja društva; pravice in dolžnosti članov;zastopanje društva; financiranje društva in način opravljanjanadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi; načinprenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru;način zagotavljanja javnosti dela društva in način sprejemanjasprememb in dopolnitev temeljnega akta.
10. člen
Društvo se lahko spoji z drugimi društvi oziroma pripoji kdrugemu društvu.Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društvo, h kateremuse je drugo društvo pripojilo, je pravni naslednik spojenihoziroma pripojenih društev.
11. člen
Za uresničevanje svojih skupnih interesov lahko najmanj dvedruštvi ustanovita zvezo društev.Zveza društev se ustanovi s pogodbo med društvi, ki jo na podlagiodločitev najvišjih organov društev sklenejo njihovi zastopniki.V pogodbi morajo biti urejena vsa temeljna vprašanja delovanjazveze.Za zvezo društev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
12. člen
Ta zakon se uporablja tudi za mednarodno društvo ali zvezomednarodnih društev, če se ustanovi ali ima sedež na območjuRepublike Slovenije.
13. člen
Mednarodna društva ali zveze mednarodnih društev, ki jim je napodlagi mednarodnih pogodb v Sloveniji priznan status pravneosebe, morajo pred uveljavljanjem tega statusa predložitiministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, akt o ustanovitvi,temeljni akt, dokazilo o registraciji po pravu države pogodbenicein druga dokazila o izpolnjevanju pogojev iz mednarodne pogodbe.Na podlagi predložitve dokumentov iz prvega odstavka tega členavodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, evidencomednarodnih društev in zvez mednarodnih društev.
14. člen
Mednarodna društva ali zveze mednarodnih društev, ki soustanovljena po tujem pravu, razen tistih iz 13. člena tegazakona, lahko delujejo na območju Slovenije, če dobijo dovoljenjeVlade Republike Slovenije.Ta društva se evidentirajo pri ministrstvu, pristojnem zanotranje zadeve.Vlagatelj mora zahtevi priložiti temeljni akt, dokazilo državnegaorgana o registraciji oziroma pridobitvi pravne osebnosti,dokazilo o delovanju na območju najmanj dveh držav, osebno imezastopnika in naslov mednarodnega društva ali zveze mednarodnihdruštev.
15. člen
Društvo lahko v svojem temeljnem aktu uredi pravice in dolžnostisimpatizerjev in častnih članov.

III. REGISTRACIJA DRUŠTVA
16. člen
Za registracijo društev je pristojna upravna enota, na območjukatere je sedež društva (v nadaljevanju: pristojni organ).O pritožbah zoper odločbe pristojnega organa odloča ministrstvo,pristojno za notranje zadeve.
17. člen
Zahtevi za registracijo društva mora vlagatelj priložiti zapisnikustanovnega zbora, dva izvoda temeljnega akta in seznam zosebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, rojstni datum,državljanstvo in naslov stalnega prebivališča) z njihovimioverjenimi podpisi ter osebno ime zastopnika društva.
18. člen
Pristojni organ je dolžan o zahtevi iz 17. člena tega zakonaodločiti v roku 30 dni od njenega prejema.Če pristojni organ ugotovi, da vloga ni popolna oziroma datemeljni akt ali ime društva ni v skladu z določbami tega zakona,opozori na to vlagatelja in mu določi rok, v katerem je potrebnozahtevo dopolniti oziroma uskladiti temeljni akt. Ta rok ne smebiti krajši od 15 dni in ne daljši od 3 mesecev.Če društvo v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni vloge oziromane uskladi temeljnega akta ali imena društva, se šteje, da jeumaknilo zahtevo za registracijo.Kadar je odločitev pristojnega organa o registraciji odvisna odrešitve predhodnega vprašanja, ki je med udeleženci v postopkuregistracije sporno, pristojni organ postopek registracijedruštva prekine in napoti udeleženca postopka, ki ugovarjaregistraciji, da v primernem roku začne pravdni oziroma drugustrezen postopek za odločitev o predhodnem vprašanju.
19. člen
Z registracijo postane društvo pravna oseba zasebnega prava.
20. člen
Če društvo spremeni temeljni akt ali zastopnika društva, moravložiti zahtevo za spremembo registracije v 30 dneh od nastalespremembe.Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora društvo priložiti zapisniksestanka, na katerem so bile sprejete spremembe. Če je bilspremenjen temeljni akt, mora društvo zahtevi priložiti dvaizvoda novega temeljnega akta.V primeru sprememb temeljnega akta se smiselno uporabljajodoločbe 17. in 18. člena tega zakona.
20a. člen
Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo,oziroma registracijo pripojitve društva, je društvo oziromanjegov pravni naslednik dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetihstatusnih spremembah.Vlogi za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo dvehali več društev, je potrebno priložiti sklepe vseh društev zodločitvijo o spojitvi, zapisnik ustanovnega zbora društva, ki jenastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je društvosprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva, tertemeljni akt novega društva v dveh izvodih. Vlogi za registracijopripojitve društva je potrebno priložiti sklepe vseh društev zodločitvijo o pripojitvi.Za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, aliregistracijo pripojitve društva se smiselno uporabljajo določbe18. člena zakona.Društvo, ki je zaradi spojitve ali pripojitve prenehalo, se izregistra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji novegadruštva oziroma odločbe o registraciji pripojitve društva.

IV. FINANCIRANJE
21. člen
Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:- s članarino,- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,- z darili in volili,- s prispevki donatorjev,- iz javnih sredstev in- iz drugih virov.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežekprihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti,za katero je bilo ustanovljeno.Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
22. člen
Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost podpogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in morabiti povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravljav obsegu, potrebnem za njihovo doseganje.Društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnostiz društvenimi sredstvi drugim osebam na temelju zakupne alisorodne pogodbe.
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže zneposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz prejšnjegačlena, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva,v skladu s temeljnim aktom.
24. člen
Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno- materialnemposlovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aliposebnim aktom. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskimstandardom za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija.
25. člen
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme društvo, moraprikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društvater mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskegastandarda za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija, indoločbami temeljnega ali posebnega akta društva.Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložitiorganizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov,do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta.Pooblaščena organizacija ravna s podatki skladno s predpisi oračunovodstvu.
26. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovitoporabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svojedejavnosti, opravlja računsko sodišče.

V. PRENEHANJE DRUŠTVA
27. člen
Društvo lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimidruštvi, s pripojitvijo k drugemu društvu ali po samem zakonu. 28. člen
Društvo lahko sprejme sklep o prenehanju društva.Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva,ustanovljenega na podlagi tega zakona, na katerega se poporavnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če takegadruštva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost.Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.O sklepu društva iz prvega odstavka tega člena mora zastopnikdruštva v 30 dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu morapriložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz kateregaje razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva,višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenospremoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost.
28a. člen
Pristojni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasnideski organa. V objavi mora biti navedeno, da lahko upnikiobvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo dodruštva, v roku 30 dni od dneva objave, sicer bo upravni organizdal odločbo o izbrisu društva iz registra društev.V primeru, da upniki obvestijo pristojni organ o svojihterjatvah, ta prekine postopek, upnikom pa s sklepom naloži, dapred pristojnim sodiščem v roku 30 dni predlagajo uvedbo postopkaiz 31. člena tega zakona in mu o tem predložijo dokazilo.
29. člen
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati aliče s svojim delovanjem meri na protipravno rušenje ustavneureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni,rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno,rasno, versko ali drugo sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbujak nasilju in vojni.Prenehanje društva po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organz odločbo.Za pravnomočno odločbo iz prejšnjega odstavka smiselno veljajodoločbe prvega odstavka 28.a člena.Če upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta panima podatkov o tem, da bi društvo imelo premoženje, morajo vnadaljnjih 30 dneh pristojnemu organu predložiti dokazilo, da sopredlagali uvedbo postopka iz 31. člena tega zakona, v nasprotnemprimeru pristojni organ izda odločbo o izbrisu društva izregistra društev.
30. člen
Pristojni organ v primerih iz 28. in 29. člena tega zakona napodlagi pravnomočne odločbe izbriše društvo iz registra.
31. člen
Če društvo ne ravna po drugem odstavku 28. člena in v primerihiz drugega odstavka 28.a člena ter v primerih prenehanja društvapo 29. členu tega zakona, odloči o prenosu premoženja društvapristojno sodišče, skladno s predpisi o likvidaciji. Odločitevnadomesti sklep iz drugega odstavka 28. člena tega zakona.Kadar pristojni organ razpolaga s podatki o premoženju društva,pa postopka ne predlagajo upniki, ga predlaga sodišču pristojniorgan.

VI. KAZENSKE DOLOČBE
32. členS kaznijo 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje društvo, ki:1. prekoračuje področje dejavnosti, določene s temeljnim aktom(3. člen);2. v pravnem prometu ne uporablja le svojega registriranega imena(peti odstavek 4. člena);3. spremeni temeljni akt ali zastopnika društva in v roku nevloži zahteve za spremembo registracije (prvi odstavek 20.člena);4. opravlja dejavnost, ki ni v skladu z nameni in nalogamidruštva (prvi odstavek 22. člena);5. ne porabi ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki zaizvajanje osnovne dejavnosti društva (tretji odstavek 21. členain 23. člen);6. neresnično izkazuje podatke o finančno-materialnem poslovanjuoziroma poročila o poslovanju v roku ne predloži organizaciji,pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov (25. člen).7. v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah priregistrskem organu ne vloži zahteve za registracijo društva, kije nastalo s spojitvijo, oziroma registracijo pripojitve društva,(20.a člen).Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izprejšnjega odstavka tega člena tudi zastopnik društva.

To je uglavnem izvleček najpomembnejših zadev![/b]

Jure Griljc, predsednik BMW avto kluba Slovenije

F30 318d M Sport, b.j. 2017

Prikaži več možnosti


525iX
525iX

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 1 849
 • Lokacija: Utik
 • Avtomobil: Alltrack , VFR

#2

S tem se popolnoma strinjam , če rabiš kakšno pomoč tud ni problema..
Prikaži več možnosti


sergios
sergios

  Novinec

 • Uporabnik
 • Sporočil: 124
 • Lokacija: Lj

#3

Se strinjam!

Če je kej za pomagat sm tud zravn!

lp s
Prikaži več možnosti


E30
E30

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 4 254
 • Lokacija: Šmartno pri Litiji
 • Avtomobil: BMW

#4

Po moje z clanarino ni problemov - dokler je za interno uporabo.

Mislim pa da je bil pri snovanju prejsnjega kluba najvecji problem uporaba logotipov BMW AG. Bo treba verjetno se v tej smeri koga iz motokluba vprasat kako in kaj.
Da se potem lahko pripelemo v Nemcijo in smo klub iz SLO. Ane??
Član KOS

Objavljena slika

Vozimo VSAJ po omejitvah, če po predpisih nočemo/moremo ....
Prikaži več možnosti


BMW M PWR
BMW M PWR

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 1 452
 • Lokacija: Lucija
 • Avtomobil: BMW F30 - 318d

#5

Ja glede uporabe imena BMW in logotipov BMW A.G. se dogovarjamo z AvtoAktivom, glede uporabe imena Slovenija pa z Vlado RS

Jure Griljc, predsednik BMW avto kluba Slovenije

F30 318d M Sport, b.j. 2017

Prikaži več možnosti


E30
E30

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 4 254
 • Lokacija: Šmartno pri Litiji
 • Avtomobil: BMW

#6

:student Ja madona sej mas vse pod kontrolo :compJa kar povej ce se da kaj pomagat :ok
Član KOS

Objavljena slika

Vozimo VSAJ po omejitvah, če po predpisih nočemo/moremo ....
Prikaži več možnosti


Eagle_zzZ
Eagle_zzZ

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 1 121
 • Lokacija: Maribor
 • Avtomobil: 7ka

#7

No jaz bi imel tudi kaki interes se pridružit, samo sem avto razbil! :jok :damn :frown :napaka
Objavljena slikaI trust in BMW!E30 316 swap 2.5 24V l. 86 driftcar EX, E36 318i l. 92 swap 3.5i V8 driftcar EX, E34 M5 2x l.90, E31 850i l.90, E36 318i l.92 driftcar v izdelavi, E39 535i V8 l.96, trenutno reg.---i?
Prikaži več možnosti


BMW M PWR
BMW M PWR

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 1 452
 • Lokacija: Lucija
 • Avtomobil: BMW F30 - 318d

#8

Sej avto ne bo pogoj! pač, se bomo združli ljubitelji vozil BMW

Jure Griljc, predsednik BMW avto kluba Slovenije

F30 318d M Sport, b.j. 2017

Prikaži več možnosti


Martin ///M
Martin ///M

  RWD addicted

 • Globalni moderator
 • Sporočil: 10 525
 • Lokacija: Ljubljana
 • Avtomobil: E30 325i, ///M3 E36, ST

#9

Jst sm za, za tisto clanarino bomo pa ze dal ni problema, ce pa rabis kaksno pomoc, informacijo ali kaj takega pa kar povej!
upam da bo kaj iz tega. lp martin
Vsak je svoje Tinkare Kovač!
Prikaži več možnosti


Rado
Rado

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 1 018
 • Lokacija: Maribor
 • Avtomobil: Mitsubishi ASX

#10

Zdravo!
Jure vsaka ti čast če ti bo uspelo urediti okoli Kluba. :beer Mislim,da je največji problem registracija, ( če se dobro spomnim prejšnjih debat na to temo).:frown
Popolnoma te podpiram in če rabiš pomoč napiši na forum, pa bomo že kako rešili če je v naši moči. Okoli članarine pa "No Problem".
Lp
BMW = veselje v vožnji

Član KOS
Prikaži več možnosti


dreamer
dreamer

  Novinec

 • Uporabnik
 • Sporočil: 88
 • Lokacija: Kranj
 • Avtomobil: X5 E70

#11

Imaš prav - PRIŠEL JE ČAS! :-D .
članarina,pomoč-ni problema :ok


LP Bojan
Dream is everything!
Prikaži več možnosti


BB
BB

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 3 295
 • Lokacija: Prestolnica obljubljene dežele Prekmurske
 • Avtomobil: 525tds Touring

#12

... vam rade volje posredujem dokumente, ki sem jih prejel s strani BMW AG oz njihovega vrhovnega kluba preko katerega se opravi registracija.

Bom zjutraj poskeniral zadeve...

LP, BB

od '64 do 92' trenutno 8:1 za BMW proti MB ;) Ok, pa še neke Honde so (mopedi)...

Prikaži več možnosti


BMW M PWR
BMW M PWR

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 1 452
 • Lokacija: Lucija
 • Avtomobil: BMW F30 - 318d

#13

Tako, Vlada RS je dala soglasje, zdej rabim samo še AA (kličem že cel dan odgovornega za to področje pa je očitno odsoten)

Jure Griljc, predsednik BMW avto kluba Slovenije

F30 318d M Sport, b.j. 2017

Prikaži več možnosti


tomaz
tomaz

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 1 962
 • Lokacija: Homec - Mozirje
 • Avtomobil: Audi A4 1.8 avant

#14

Jaz se tudi strinjam z članarino, samo da se zadeva enkrat uredi tako kot je treba, da bomo imeli enkrat uraden klub. :ok
Prikaži več možnosti


BMW M PWR
BMW M PWR

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 1 452
 • Lokacija: Lucija
 • Avtomobil: BMW F30 - 318d

#15

Tako, glede kluba, v začetku februarja bomo imeli sestanek glede kluba na AvtoAktivu, danes mi je gospod zagotovil, da imajo tudi oni interes sodelovati, in upajmo, da se bo lepo izšlo!

Več informacij pa potem v februarju, po sestanku!

Jure Griljc, predsednik BMW avto kluba Slovenije

F30 318d M Sport, b.j. 2017

Prikaži več možnosti


ipsilon
ipsilon

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 2 237
 • Lokacija: Tolmin
 • Avtomobil: E36-off to see the world

#16

Na vsak način lahko računate na mojo vsestransko podporo :ok
Ajd,

Y

"nič ni resnično, vse je dovoljeno"
Objavljena slika
Objavljena slika
Prikaži več možnosti


Borut
Borut

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 500
 • Lokacija: Ljubljana
 • Avtomobil: 528i in 316i

#17

Jure in Tomaž, a sta že šla na obisk v AA? Če rabita spremljavo, javita. Ja pa še nekaj,sem govoril z Brankom (BB), in pravi da je že bil tam pa ni nič uredil.

Vendar mislim da bi zdaj morali iti, ker so direktorja zamenjali. Pa še reklamo bi jim delali, sa jim prodaja ni nekako blesteča, zaenkrat.

lp
Borut
Prikaži več možnosti


BMW M PWR
BMW M PWR

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 1 452
 • Lokacija: Lucija
 • Avtomobil: BMW F30 - 318d

#18

Nazadnje sem govoril z g. Božičem v AA in je rekel naj enkart v začetku ferbuarja pokličem za sestanek! Poklical ga bom v ponedeljek, jutri imam še zadnji izpit, tko da bo drug teden dosti časa! Ko se dogovorim za termin javim, če bo šel še kdo zraven!

Jure Griljc, predsednik BMW avto kluba Slovenije

F30 318d M Sport, b.j. 2017

Prikaži več možnosti


Tomzl
Tomzl

  www.bmwslo.com

 • Administrator
 • Sporočil: 8 692
 • Lokacija: Ljubljana

#19

Naslednji teden je dogovorjen sestanek na AA, kjer bomo več zvedel o klubu. Bom potem poročal.

Float like a Cadillac, sting like a Bimmer :)

Prikaži več možnosti


BMW M PWR
BMW M PWR

  BMW fanatik

 • Uporabnik
 • Sporočil: 1 452
 • Lokacija: Lucija
 • Avtomobil: BMW F30 - 318d

#20

Dobro, če je že dogovorjeno toliko bolje :ok2

Jure Griljc, predsednik BMW avto kluba Slovenije

F30 318d M Sport, b.j. 2017

Prikaži več možnosti
-->
BMWslo je zasebna spletna stran in ni v povezavi s podjetjem BMW AG.
Obiščite uradno stran BMW Slovenija.
BMW je registrirana blagovna znamka podjetja BMW AG.
BMWslo.com © 2001-2018. Vse pravice pridržane.